นักวิจัยเผยอีกไม่นาน โลกจะเต็มไปด้วยสังคมเมือง

โลกในปัจจุบันนั้นเติบโตอย่างมาก และนั้นทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างมากในด้านต่างๆที่นำความสะดวกสบายมาให้ผู้คนในเมืองใช้สอยได้อย่างดี รวมไปถึงเศรษฐกิจที่เติบโตเมืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจต่างๆมากมาย ทำให้มีนักวิจัยได้มีการศึกษาว่าในอนาคตนั้นสังคมเมืองอาจเติบโตขึ้นอย่างมากและเติบโตอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง

มีการคาดการณ์ว่าช่วงราวปี พ.ศ. 2568 จะมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองอย่างมหาศาล ซึ่งการจากศึกษาว่าในช่วงปี 1950 โลกมีประชากรราว 30 % และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าในปี 2025 – 2030 และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการค้า และอีกจำนวนหนึ่งอาศัยในเขตชนบท ซึ่งในปัจจุบันมีเมืองที่เติบโตจำนวนไม่น้อย รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งตอนนี้เริ่มมีการเติบโตของเมืองมากขึ้น เห็นได้จากระบบคมนาคมที่ตอนนี้เริ่มมีการขยายพื้นที่มากขึ้น เช่น ระบบรถไฟฟ้า ที่ขยายตัว รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัย คอนโด หมู่บ้านที่ขยายตัวในเขตชานเมือง

การขยายตัวของสังคมเมืองมี 2 สาเหตุหลัก คือ 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรตามธรรมชาติซึ่งพูดง่ายๆคือ การเกิดมากกว่าการตายนั่งเอง และข้อ 2. การอพยพเข้ามาของประชากร กล่าวคือ เมื่อในเขตเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้น เศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้มีผู้คนจากชนบทเข้ามาเพื่อหารายได้ หางานทำโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาเพื่อตั้งถิ่นฐานถาวรแต่จะเข้ามาเพื่อหางานทำและอาศัยชั่วคราวเท่านั้น สหประชาชาติมีการคาดการณ์ว่า ราวปี พ.ศ. 2593 จะมีผู้อพยพเข้ามาในเมืองอย่างต่อเนื่อง คาดว่าประชากรในเมืองมีมากกว่า 70 % ของประชากรในประเทศนั้นๆ