เจาะลึกสังคมเมืองของญี่ปุ่น ตอน 1

  ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และสถานที่ที่สวยงาม สถาปัตยกรรมที่ตระการตาและคงอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราจะเห็นว่านอกจากวัฒนธรรมเก่าแก่ รวมถึงสถานที่ที่สวยงามแล้ว คนญี่ปุ่นมีมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมาก เนื่องจากคนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเรื่องมารยาททางสังคม

ทีนี้การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมของญี่ปุ่นเป็นอย่างไร เนื่องจากเราเป็นนักท่องเที่ยวเราอาจไม่รู้ลึกถึงการทำงาน การอยู่ร่วมสังคมของญี่ปุ่น ซึ่งมีอีกด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เรามาเจาะลึกถึงสังคมเมืองในญี่ปุ่นกันว่าสังคมของเขาเป็นอย่างไร

ในสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่าง โตเกียว ซึ่งเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนมากมายรวมถึงแฟชั่นต่างๆ สังคมเมืองโตเกียวส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานซึ่งในแต่ละวันต้องทำงานวันละหลายๆชั่วโมงหรือต้องค้างคืนที่บริษัทก็มี บริษัทในญี่ปุ่นส่วนมากต้องการคนที่มีประสิทธิภาพมากและต้องมีการแข่งขันกันทางธุรกิจรวมถึงค่าครองชีพที่สูงมาก พวกเขาต้องทำงานให้คุ้มค่าเพื่อได้เงินเดือนที่สูงขึ้นในการใช้ชีวิต ซึ่งคนญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับงานมากกว่า เวลาส่วนตัว อีกทั้งเรื่องของการแสดงออก สังคมญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มใหญ่และมีการแสดงออกในทางที่เหมือนกัน ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงไม่กล้าพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิด คนญี่ปุ่นเลือกที่จะปฏิบัติตัวให้กลมกลืนกับคนส่วนมากเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากกว่าจะเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่าง หากคิดในทางที่แตกต่างจะถูกมองว่าเป็นคนไม่เข้าพวก ซึ่งสังคมเป็นตัวกำหนดตัวตนมากกว่าจะเป็นตัวเอง