สังคมเมือง การขยายตัวไม่สิ้นสุด

   ในปัจจุบันเมืองต่างๆทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ผู้คนทำงาน อาศัย และจำนวนผู้อยู่อาศัยที่มีมากขึ้น ทำให้เมืองขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเติบโตของคอนโดที่มีมากขึ้น การขยายทางรถไฟฟ้าที่สะดวกสบายกว่าสมัยก่อน  คำว่า “เมือง” เป็นคำนิยามที่ใช้กำหนด อาณาบริเวณใดอาณา บริเวณหนึ่งเป็นเขตเมืองของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยบางประเทศใช้ขนาดจำนวนประชากรใน อาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่งเป็นตัวชี้วัด บางประเทศก็ใช้ขนาดประชากรตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และก็มีบางประเทศใช้ความหนาแน่น

สังคมเมือง คือ บริเวณที่มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การเติบโตของที่อยู่อาศัยเช่นคอนโด รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจต่างๆที่ต้องการพนักงานจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว เมืองใหญ่ๆมักจะมีประชากรที่มากขึ้นในแต่ละปีซึ่งหมายความว่า ย่อมมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยขยายกว้างมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพ มีประชากรมากที่สุดในไทยเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้า การทำธุรกิจ การทำงานของประชากรที่ต้องการมีรายได้ กรุงเทพในอดีตและปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสมัยก่อนบางสถานที่เป็นเพียงทุ่งนากว้างใหญ่ ในปัจจุบันกลายเป็นตึกที่อยู่อาศัย หรือ คอนโด รวมถึงถนนหนทางที่มีการขยายตัวกว้างมากขึ้น

แม้ว่าปัจจุบัน เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆจะเป็นศูนย์กลางการทำงานของประชากรซึ่งย่อมมีค่าครองชีพที่สูงมากด้วยเช่นกัน บางที่มีค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ต่อเดือนซะอีกซึ่งในอนาคตการขยายเมืองที่ไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อยลงในอนาคต